Skip links

O povinném ručení

K 2. 1. 2023 je v databázi České kanceláře pojistitelů evidováno celkem 9 052 574 vozidel, na které se
vztahuje zákonná povinnost každého vlastníka takového vozidla, mít sjednané Pojištění odpovědnosti
z provozu vozidla dle zákona č. 168/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Toto číslo se každoročně
zvyšuje a samozřejmě zahrnuje všechny kategorie vozidel, na které se tato zákonná povinnost
vztahuje. Při počtu obyvatel České republiky cca 10, 526 milionu (dle statistiky Českého statistického
úřadu ke konci září 2022) tak vychází jedno vozidlo z evidence ČKP přibližně na 1,162 osoby. Realita je
samozřejmě jiná, ale zmiňuji to jen pro představu. Motorová vozidla jsou naprosto běžnou a mnohdy
i nepostradatelnou součástí života moderní společnosti. A s ohledem na uvedená čísla, platná pro
současnost naší republiky, má s motorovými vozidly zkušenost převážná část populace a nemenší
část populace, včetně neřidičů, má také větší, či menší povědomost o náležitostech jejich provozu.

Pojďme se ale zaměřit na samotné Pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla, zkráceně
označovaného jako povinné ručení
. Jak jsme znalí této nezbytné součásti provozu vozidel v České
republice? Rozhodně není na škodu, připomenout, či ozřejmit si, určitá fakta o tomto druhu
pojistného produktu.

Povinné ručení – Co to je a k čemu slouží?

Jak jsem již uvedl, mít sjednáno povinné ručení ke svému vozidlu, je ze zákona povinností
každého vlastníka vozidla
. Bez jeho sjednání nesmí být v České republice a většině Evropy
provozováno v silničním provozu. Ze zákona tento pojistný produkt poskytuje pojištěnému
ochranu pro případ pokrytí škod, které vzniknou provozováním jeho vozidla ostatním (ať fyzickým
či právnickým osobám, obcím, …). Zejména kryje:

 • úhradu škod na vozidlech a dalším majetku,
 • úhradu škod na životě a zdraví,
 • úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s právním zastoupením při uplatňování
 • škod z povinného ručení (u škod na zdraví vždy a u škod na věci jen v případě prodlení
 • pojišťovny či neoprávněného krácení či odmítnutí plnění pojišťovnou).

Pojistné plnění se týká všech poškozených, s výjimkou řidiče vozidla, jehož provozem byla škoda
způsobena, a kterým vznikne při jedné pojistné události újma. K pokrytí škod jsou stanoveny
pojistné limity, které dle současného znění zákona začínají na 35 milionech Kč.

Co to znamená? Mám-li, jako majitel vozidla sjednáno povinné ručení s uvedeným základním
limitem 35 mil. Kč, tak v případě nehody bude pojišťovna z mojí pojistky plnit za všechny vzniklé
škody na životě, zdraví, majetku či například ušlém zisku všech ostatních osob, a to v součtu až do
výše sjednaného pojistného limitu, tedy 35 mil. Kč. Nikoliv pro každého z účastníků zvlášť, nebo na
každé pojistné riziko zvlášť
.

Pojišťovny na našem trhu mají ze zákona povinnost nabízet tento produkt minimálně v této
základní struktuře.

V praxi se však, v rámci komerční nabídky pojištění, setkáváme s tím, že nad rámec ustanovení
zákona, je možné k povinnému ručení sjednat řadu dalších připojištění, či některá připojištění
jsou v něm pojišťovnou již automaticky zahrnuta. Jako jeden příklad za všechny uvádím pojištění
řidiče vozidla.

Cena povinného ručení a co jí ovlivňuje

Ceny za cokoliv … to je žhavé téma prakticky v každé době a prakticky ve všem. I u pojistných
produktů je to téma neméně žhavé a to zejména, pokud se jedná o pojištění, které majitel vozidla

zkrátka bez ohledu na cokoliv musí mít sjednáno, chce-li se svým vozidlem jezdit v silničním
provozu. Inu, tak trochu nutné zlo, mohl by někdo říct. A snad všichni z nás si ve vteřině také
dokážeme vybavit nejednu upoutávku typu „…nejlevnější povinné ručení na trhu jen u nás“ a ti
z nás, kteří se rozhodli nejednu takovou upoutávku uposlechnout a využít, tak v mnoha případech
pak byli nad předloženou nabídkou mile i nemile překvapeni. Takže: jak to s tou cenou
povinného ručení vlastně je?

Laik těžko pronikne do tajů pojistné matematiky. Ale budeme-li mít základní představu o
faktorech, které cenu povinného ručení ovlivňují, nemusí být pro nás budoucí jednání
s pojišťovnami třeba až takové překvapení, když budeme v rukách držet jejich nabídky. Mějme na
paměti, že o ceně nerozhoduje pouze pojišťované vozidlo, byť od něho se vše samozřejmě odvíjí. Především jde o tyto faktory:

 • kategorie pojišťovaného vozidla (osobní, motocykl, nákladní, autobus, …)
 • zdvihový objem válců
 • výkon motoru
 • výše limitů pojistného krytí
 • věk a trvalé bydliště majitele
 • předchozí bezeškodní průběh pojištění

Do ceny se pak samozřejmě také promítne, v závislosti na pojišťovně a konkrétním produktu:

 • rozsah sjednaných asistenčních služeb
 • rozsah a pojistné limity sjednaných připojištění
 • rozsah slev poskytovaných danou pojišťovnou

Jste-li již zkušenými řidiči a dlouholetými majiteli vozidel, jsou pro vás předchozí řádky tak trochu
možná obnošenou vestou. Přesto nezaškodí, také s ohledem na ostatní čtenáře, zmínit se nyní o
několika z uvedených faktorů trochu blíže.

Výše limitů pojistného krytí – důležitý faktor ohledně ceny za produkt jako takový, to v každém
případě. Ale do značné míry by nás měl také vést k zamyšlení nad otázkou, zda-li je povinné
ručení v dnešní době ten pravý výdaj, na kterém ušetřit a udržet tak pomyslně pár stokorun navíc
v rodinném rozpočtu. Osobně jsem názoru, že není a se svými klienty k tomuto bodu přistupuji
daleko více pohledem dostatečnosti pojistného krytí než ceny za zvolené limity. A z mé bohaté
zkušenosti při sjednávání povinného ručení dobře vím, že argument úspory pro volbu nižších
pojistných limitů (v porovnání s vyššími u téže pojišťovny), nebývá vždy zcela na místě, neboť
cenové rozdíly nebývají zásadní. S ohledem na množství vozidel na silnicích, stavu silnic,
uspěchané a nervózní době i neustále se zvyšující mzdy a ceny všeho je opravdu více smysluplné
k volbě limitů povinného ručení přistupovat při uvědomění si toho, co budu dělat, když způsobím
vážnou nehodu? A nikoliv způsobem, jak také mohu potvrdit ze své praxe, že „povko“ je nutné
zlo a dám si jen ten základ, abych něco měl. Mě se nemůže nic stát, protože nikam nejezdím.
Uvědomme si, že nemusí ani zdaleka jít jen o pomačkané plechy a rozbitá skla. Představte si
nehodu se zraněním, kdy se poškozenému (poškozeným) musí platit nejen ušlý příjem / zisk za
dobu léčení, bolestné, ale třeba i trvalé následky úrazu z dopravní nehody. Přiznávané odškodnění
za trvalé následky s nízkým až středním omezením se pohybuje do 1 milionu, u závažnějších
následků jsou pak částky odškodnění v milionech korun. A nehody s více účastníky jsou v dnešním
provozu i mimo města zcela běžné. Pak viník obvykle nestačí násobit.

Opravdu si přeji, abychom se naučili o limitech povinného ručení takto uvažovat a dle toho se
rozhodovali.

Věk a trvalé bydliště majitele vozidla – mějte, prosím, na paměti, že i toto hraje důležitou roli.
Rozhodně by vyšší ceny měli raději očekávat ti majitelé vozidel, kteří jsou mladšího věku, typicky
pod třicet let a trvalé bydliště mají ve velkých městských aglomeracích, jako jsou Praha, Brno,
Ostrava a některé další. Nejde z pohledu pojišťoven o diskriminaci, nýbrž o reakci na spojení skutečností hustoty provozu v uvedených aglomeracích a množství způsobených nehod,
respektive plněných škod.

Předchozí bezeškodní průběh pojištění – pokud jste již vlastnili, a tudíž někdy měli povinně
pojištěné vozidlo, evidují se vám v databázi České kanceláře pojistitelů tzv. bezeškodní měsíce.
Jejich počet poměrně výrazně rozhoduje při sjednávání nové pojistky o slevě za bezeškodní
průběh. V praxi to znamená, že ten, kdo jezdí bez zaviněných nehod, získá také vyšší slevu na
pojistném. A to může být až do výše 50% z ceny produktu bez připojištění. Ani v tomto případě se
nedá hovořit o diskriminaci prvomajitelů vozidel, a to bez rozdílu věku – i když asi většina z nás si
jako první vybaví především mladé řidiče s prvním vlastním vozem. Opět jde o reakci pojišťoven
na statistikami podpořený vývoj nehodovosti a plnění za způsobené škody.

Připojištění k povinnému ručení – jde o celou škálu pojištění různých možných rizik, či nákladů na
služby motoristům a právní pomoc, které se týká zpravidla majitele pojišťovaného vozidla, jeho
vozidla (tedy vozidla, jehož provozem nehoda vznikla), respektive jeho řidiče v době zavinění
nehody, respektive se může týkat i dalších osob, či věcí přítomných ve vozidle v čase nehody.
Nabídka připojištění je v podstatě věcí soutěže o klienty mezi jednotlivými pojišťovnami, je pestrá
a máme z čeho vybírat. Dlužno podotknout, že toto je faktor, který konečnou cenu za „povinné
ručení“ dokáže výrazně zvýšit. Co lze, například, k povinnému ručení připojistit:

 • úrazové pojištění řidiče
 • úrazové pojištění osob, cestujících ve vozidle
 • pojištění věcí řidiče i osob přítomných ve vozidle
 • asistenční služby nad rámec základních – zde doporučuji věnovat nabídkám velkou pozornost, nabídka je velmi pestrá
 • škodu na vlastním vozidle při způsobené nehodě
 • pojištění čelního, resp. všech výhledových skel
 • atd…

Nabídky pojišťoven jsou, jak jsem již zmínil, v tomto směru velmi pestré a jako majitelé vozidel a
řidiči máme vskutku na výběr. U některých připojištění lze nabýt i dojmu, že mohou nahradit
havarijní pojištění. Není tomu tak. Spíše hovořím o doplnění než náhradě. Rozhodně doporučuji
nechat si při sjednávání pojištění vše řádně vysvětlit, aby nedocházelo ke zbytečnému
rozčarování v případě škodní události.

Povinné ručení a elektromobily

Elektromobily se staly součástí našeho života a tak trochu nucená podpora elektromobility
pokračuje a pokračovat bude. Elektromobily jsou zde, jsou v silničním provozu a to je fakt. Jakým
způsobem k nim přistupují pojišťovny v otázce povinného ručení?

Až do nedávné doby platil trend, kdy pojišťovny elektromobily v podstatě neřešily a při stanovení
ceny pojistného postupovaly tak, že je zařazovaly mezi vozidla se spalovacími motory o nejnižší
kubatuře. Tím docházelo k výpočtu povinného ručení s nižší cenou a de facto tak také k jakési
formě podpory.

Nyní se ale situace změnila. Jsou k dispozici relevantní a dostatečná data o četnosti havárií, či
rozsahu a nákladovosti oprav elektromobilů. A tak pojišťovny mění svůj přístup.
Výši pojistného za povinné ručení u elektromobilu určují především:

 • výkon elektromotoru
 • hmotnost
 • značka vozidla
 • věk a trvalé bydliště majitele
 • předchozí bezeškodní průběh

Tedy obdobná pravidla, jako u klasických vozidel. Rozdíl je v tom, že nyní pojišťovny již začínají
nabízet pojištění na míru elektromobilům a jejich řidičům, včetně připojištění. Rozhodně je to téma
na další článek a rád se k tématu „Pojištění elektromobilů“ ještě vrátím.

Povinné ručení je téma, které se týká velké většiny z nás, majitelů vozidel. A povídání o něm je stejně
bohaté. Určitě se tedy společně brzy setkáme u volného pokračování mého článku. Pojištění vozidel
vám rád přiblížím z dalších úhlů pohledu.

Jak jste na tom vy se svým vozidlem?

Máte přehled o tom kolik a za co pojišťovně platíte?

Řešíte v dohledné době pořízení nového vozidla?

Ozvěte se mi a domluvíme se, co pro vás budu moci udělat.

Přeji vám spoustu bezpečných kilometrů za volantem.

Josef Vocásek, váš poradce

Explore
Drag