Skip links

Pojištění odpovědnosti zaměstnance

přesněji pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli při výkonu práce… lidově známé jako „pojistka na blbost“, to je námětem tohoto článku.

Zlidovělé označení pojistka na blbost na jednu stranu může vést k lehce zjednodušujícímu a třeba i trochu přezíravému pohledu na pojištění odpovědnosti … „protože přeci to není pro mě, nejsem blbej, abych něco udělal, ne?“ Na druhou stranu velmi přesně vystihuje podstatu, pro kterou tady je – totiž aby zaměstnance krylo pro případ, kdy svému zaměstnavateli způsobíme z nedbalosti, či nepozornosti chcete-li, škodu při výkonu své práce. A kterou pak následně on po zaměstnancích požaduje k uhrazení. Ano, setkal jsem se mnohokrát s poněkud přezíravým postojem k odpovědnostním pojištěním, včetně tohoto. Je ale na místě, takový postoj? Jsem té zásady, že rozhodně není, zejména v dnešní době. Nikoho samozřejmě netěší, že v práci způsobí škodu a tím méně pak, musí-li tuto škodu zaměstnavateli nahradit. Proč tedy se zbytečně nervovat?

Na koho se pojištění vztahuje?

Pojištění je určeno pro

 • zaměstnance s pracovním poměrem dle Zákoníku práce, včetně osob pracujících na Dohodu o provedení práce či Dohodu o pracovní činnosti
 • zaměstnance, jejichž pracovní poměr vznikl jmenováním (například ředitel= základních škol)
 • státní zaměstnanci, kteří spadají pod působnost zákona O státní službě
 • příslušníci bezpečnostních sborů – Policie ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR a Generální inspekce bezpečnostních sborů
 • vojáci z povolání

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se vztahuje na škody, které jsou zaměstnavateli zaměstnancem způsobeny při plnění pracovních povinností nebo v přímé souvislosti s nimi.  

Na tomto místě je potřeba uvést, že ale nejedná o náhradu škody ve 100%. Zaměstnavatel má ze zákona právo požadovat po zaměstnanci, který mu způsobí škodu, odškodnění pouze do výše 4,5 násobku hrubé mzdy zaměstnance.

Obdobně, jako povinného ručení u motorových vozidel, pojišťovna za pojištěného zaměstnance uhradí

 • újmu na zdraví
 • škody na věcech a majetku
 • následnou finanční škodu
 • čistou finanční škodu
 • náklady právního zastoupení

U tohoto pojištění je rovněž k dispozici celá řada možných připojištění, můžeme tedy říci, že se tak nechá vztáhnout pro naprostou většinu povolání. Jde zejména o připojištění

 • řízení a provoz motorových vozidel skupiny B do 3,5 tuny
 • řízení a provoz dopravních prostředků – všechny skupiny, včetně pracovních strojů
 • ztráta svěřených věcí – nástrojů, pracovních a ochranných pomůcek
 • vadná manuální práce a chybná obsluha při montážích, opravách a stavebních pracích
 • přeprava, včetně nakládky a vykládky
 • pokuty a penále na základě pravomocného rozhodnutí

Věkový limit pro účastníka pojištění není a pojištění může být sjednáno s územní platností pro Českou republiku, Evropu i celosvětově.

Na co se pojištění nevztahuje

Výluk z pojištění existuje obecně řada a mohou se i lišit dle konkrétní pojišťovny. Pro představu vám uvedu několik typických příkladů…

 • pojišťovna nehradí škody zaměstnavateli se sídlem mimo území ČR
 • škody vzniklé chybnou nebo chybně provedenou obsluhou CNC nebo jiných strojů, nedodržením předepsané obsluhy či technologického postupu
 • škody způsobené při objednávkách a rezervacích letenek, zájezdů, ubytovacích služeb či obdobných služeb

Zvláštní kapitolou by se nechal nazvat případ, kdy zaměstnanec užívá služební vozidlo i k soukromým jízdám a při soukromé jízdě způsobí na vozidle škodu. Toto je potřeba vždy řešit individuálně formou vhodného připojištění, ale s tou poznámkou, že ne všechny pojišťovny toto riziko pojišťují.

Správně nastavené pojištění

Jen správně nastavená a aktualizovaná pojistná smlouva vám zajistí očekávanou ochranu pro případ potřeby. To platí obecně. Jak se ale připravit a co mít na paměti, aby také vaše pojistka na blbost neplnila úlohu jen neúčelně utrácených peněz?

 • pracovní smlouva a popis práce – mějte jasně definováno své pracovní zařazení a ideálně i s popisem práce pro správné zařazení do zaměstnanecké kategorie a pro správnou volbu vhodných připojištění (a výši jejich limitů) ke smlouvě s ohledem na charakter vaší profese a vykonávané práce
  • typickým příkladem jsou řidiči: mnoho ze zaměstnanců při výkonu práce řídí, ale z pohledu pojišťovny a nastavení pojistné smlouvy a tím pádem i plnění, je velký rozdíl mezi řidičem z povolání a řidičem referentského vozidla, či řidičem vysokozdvižných vozíků.
 • platový výměr respektive si ověřte výši svojí hrubé mzdy. Jde o důležité vodítko pro nastavení pojistných limitů pro výši pojistného plnění. Jak jsem již napsal, zaměstnavatel může požadovat maximální náhradu škody ve výši čtyř a půl násobku hrubé mzdy. Správné nastavení smlouvy tomu má odpovídat.
 • spoluúčast – obdobně, jako v případech jiných pojistných produktů, tak i u pojistky na blbost se připravte na to, že může být sjednáno s vaší spoluúčastí, a to v obvyklé výši 10% až 30%, případně je pevně daná konkrétní částkou, například 1 000 Kč. Spoluúčast a její výše také přímo ovlivňuje cenu pojistného a bývá jedním z rozdílových faktorů při volbě pojišťovny.

Pravidel a podkladů pro správné nastavení smlouvy není mnoho, ale jsou všechna důležitá. Také je důležité si pamatovat, že jakmile změníte profesi, nebo zůstanete u stejné profese, ale změní se vám výše mzdy, je důležité provést aktualizaci pojistné smlouvy.

Jak se chráníte proti škodám v zaměstnání vy?

Máte již sjednáno pojištění, ale nevíte, zač platíte?

Ozvěte se mi a domluvíme se, co pro vás budu moci udělat.

Josef Vocásek, váš poradce 

Explore
Drag